Alle nieuws

Inclusieve organisaties zijn future-proof organisaties

December 2022

Het expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool lanceerde eind oktober de website inclusieveorganisaties.be. Eén platform met praktijkgerichte tools en bouwstenen voor werkgevers, teamleiders en HR-verantwoordelijken. Maar ook werknemers kunnen hier inspiratie vinden. Trefpunt Odi ging in gesprek met Gunilla de Graef, onderzoeker verbonden aan het expertisecentrum.

Afbeelding
Diverse medewerkers in een organisatie

Waarom deze nieuwe website? Op welke noden biedt de site een antwoord?

"Ondanks de heersende war for talent blijft het voor landgenoten met migratieachtergrond moeilijk om gepast werk te vinden. En wanneer ze ergens aan de slag kunnen, is het ook niet steeds zo dat ze zich daar dan echt op hun plek voelen of naar waarde geschat worden. Vaak verlaten ze daarom snel de organisatie. Wij wilden een oplossing bieden voor het dichten van deze kloof, maar op een manier die rekening houdt met de reële noden van alle betrokkenen.

HR verantwoordelijken worstelen vaak met een gebrek aan kennis en tijd, maar zijn ook op zoek zijn naar ideeën over draagvlak creëren bij collega’s en leidinggevenden. Van leidinggevenden hoorden we dat zij niet altijd over de vaardigheden beschikken om een open dialoog in het team te begeleiden of om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. En dit is nochtans heel belangrijk wanneer je wil werken aan een veilig en inclusief klimaat in je team.

Op de website vind je nu dus alle inzichten, materialen, tools en challenges die we in deze gezamenlijke zoektocht met HR verantwoordelijke, leidinggevende en medewerkers van diverse achtergrond verzamelden. Naast de website ontwikkelden we ook een koffer met 22 ervaringsgerichte activiteiten waar mensen in hun organisatie concreet mee aan de slag kunnen."

Gunilla de Graef
Gunilla de Graef

Hoe is deze website tot stand gekomen?

"Zowel de website als de koffer zijn het resultaat van een co-creatief proces met internationaal karakter. We stelden een heel boeiend partnerschap samen, verankerd in verschillende werkvelden, gevoed door verschillende kennisdomeinen, met uitlopers tot in Nederland en Italië. We wilden letterlijk onze blik verruimen om een breed spectrum van oplossingen te genereren.

Met deze partners engageerden we ons in een intensief design thinking proces. Hierbij passeerden achtereenvolgens de revue: de noden van doelgroepen in kaart brengen, verschillende benaderingen verzamelen, prototypes ontwikkelen. Vervolgens werden de prototypes getest door onze specifieke doelgroepen: HR verantwoordelijken en operationeel leidinggevenden met hun teams. Het testen verliep in twee grote rondes. Hierbij zetten we individuele testtrajecten in, maar ook interviews, focusgroepen en een heleboel effectieve workshops op de werkvloer. Tussen de testings door stelden we onze prototypes bij. Een heel boeiend proces waarin we soms onze eigen overtuigingen uitgedaagd zagen en onverwachtse extra handvatten aangereikt kregen. Alles wat je op de site vindt, reflecteert dus deze intense dialoog met het werkveld."

Wie kan er allemaal gebruik van maken?

"We voerden onze ontwikkeldialoog vooral met mensen in de brede evenementen- en cultuursector. Enerzijds omdat we met deze sector een warm contact hebben, anderzijds omdat er in deze sector nog heel wat werk ligt rond diversiteit en inclusie. Binnen die context focusten we voor onze workshops ook op operationele en logistieke teams, omdat we hier concrete vragen opvingen. Ondertussen blijkt echter dat wat we ontwikkelden in veel meer omgevingen en contexten relevant en bruikbaar is. Daar hebben we zelf ook op aangestuurd, o.m. door in gesprek te gaan met een uitgebreid klankbord met meerdere sectoren. Ook de social profit was hierin vertegenwoordigd, door Trefpunt Odi (VIVO)."

Om van je organisatie een echt inclusieve organisatie te maken is een geïntegreerde en integrale aanpak nodig. Gunilla de Graef

Je kan op de homepage kiezen voor 3 ingangen: inclusief management, werven en teamwerk. Waarom precies deze thema’s?

"Om van je organisatie een echt inclusieve organisatie te maken is een geïntegreerde en integrale aanpak nodig. Je moet sleutelen aan structuren en procedures, want zo werk je naar meer gelijkwaardigheid. Tegelijk moet je ook inzetten op organisatiecultuur, want zo maak je ruimte voor betrokkenheid en ‘sense of belonging’. Dit bekent dat je op verschillende niveaus actie moet ondernemen. Zo is het essentieel om het management mee te krijgen, want zij hebben een voorbeeldrol op te nemen als inclusieve leiders. En je moet ook aanwezig zijn op de werkvloer, om de noden te capteren en om te zien welke innovatieve hands-on oplossingen al ontwikkeld werden. Met ons platform willen we op alle deze domeinen en aan al deze actoren handvatten en achtergronden aanbieden.

Dat we verder inzoomeden op rekrutering en selectie is omdat in veel organisaties de deur nog niet open is gegaan en het personeel daarom de diversiteit van de omgeving nog niet weerspiegelt. Dit is anno 2022 niet meer ok. Onze focus op teamwerk vloeit dan weer voor uit de zorg om te verzekeren dat mensen op hun werkplek ook mogen zijn wie ze zijn en gezien en gewaardeerd worden in al hun identiteitsaspecten. De burn-out golf die over onze samenleving rolt en de blijvende kwetsbare sociaaleconomische positie van heel wat mensen zijn voor ons twee belangrijke alarmsignalen om die keuze te motiveren."

Waarvoor kan je als social-profitorganisatie nog een beroep doen op het expertisecentrum Publieke Impact?

"We zijn ontstaan als een expertisecentrum dat heel nauw samenwerkt met de event- en cultuursector, maar intussen is onze scope verbreed. Ook steden en gemeenten vinden hun weg naar ons. Net als educatieve instellingen. Door ons multidisciplinair gevormde team spreken we de taal van vele doelgroepen en werkvelden. Qua topics zijn we ook aan het groeien. We hebben bewezen expertise rond diversiteit en inclusie, onder meer dankzij onderzoek naar omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit in kmo’s. Tegelijk zijn we nu bijvoorbeeld ook helemaal ondergedoken in ecologische duurzaamheid en mobiliteit. Daarnaast hebben we sterke aanpakken ontwikkeld om stil te staan bij impactmeting en het meten van je ROI, return on investment. Tenslotte bieden we ook nog onze onderzoeksexpertise aan: we kunnen je ondersteunen bij de bevraging van je klanten en gebruikers, we kunnen samen met jou proof of concepts ontwikkelen of we kunnen je helpen om je beleid te verankeren met behulp van wetenschappelijke inzichten."